Iskolánk története

 

A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye Nyíregyháza déli részén, Borbányán található. Tanulóink kertvárosi övezetben élnek Borbányán, Nyírjesen, Nagyszálláson, beiskolázási körzetünk is ez a terület. 

 Tagintézményünk helye, története

A település első népiskolája 1911-ben kezdte meg működését a Kállói úton egyetlen tanteremben. Ezt az oktatási formát 1948-ban váltotta fel a nyolc osztályos általános iskola. 1955/56-tól önálló, osztott iskolaként 10. Számú Általános Iskola néven működött tovább. Folyamatos fejlődéssel 1986-ra 14 tanterem, 1 technika terem, 1 tornaszoba szolgálta az oktatást. 1987. szeptember 1-jén átadásra került az Alma úti nyolc tantermes épület. 1997-től az intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola. 2005. augusztus 1-jétől közgyűlési határozat alapján, a Kistelekiszőlőben lévő, csak alsó tagozattal működő iskola a tagintézményünk lett. 6 év közös munka után megszűnt ez a szervezeti forma, a tagiskola bezárásra került. Az oktatási rendszer racionalizálásának eredményeképpen 2011. augusztus 1-jétől a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézménye lettünk. Nevünk: Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény.

Hosszú várakozás után, ,,Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Alföldi Operatív Program Oktatási-nevelési Intézmények Fejlesztése’’ című pályázat keretében iskolánk épülete teljes megújuláson és bővítésen ment keresztül. Az épület akadálymentesített lett, valamint 3 tanteremmel bővült. Ezzel megteremtődött annak a lehetősége, hogy huszonöt év után, a 2012/2013-as tanévben egy épületben kezdhettük meg a munkát. A projekt révén tagintézményünk tanulói egy modern, gazdagon felszerelt, színvonalas oktató- és nevelőmunkát garantáló, a 8 évfolyamot kielégítő infrastrukturális iskolai környezetben folytathatják tanulmányaikat, ahol kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermek szükségleteire is. Kialakításra került két fejlesztő szoba, ahol speciális eszközök és berendezések segítik az integrálást.

Az iskolai nevelő-oktató munka fejlesztésének egyik alapvető feltétele, hogy a pedagógusok képesek legyenek az új tartalmak, ismeretanyagok hatékony átadására, módszertani kultúrájuk korszerűsítésére. Ehhez szükséges volt a módszertani felkészültség szélesítése, amelynek eleget téve a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében tantestületünk 98 tanúsítványt szerzett.

A TÁMOP 3.1.4. pályázattal felvállaltuk a komoly pedagógiai feladatot jelentő kompetencia alapú oktatást, emellett intézményünk az iskolai kudarcok csökkentését és a minőségi oktatás megvalósítását kezeli prioritásként.

Az Új Széchenyi terv TIOP 1.1.1. programjai segítségével intézményünk infokommunikációs eszközökkel jól felszerelt.

 

Jelenlegi tevékenysége, működése

Az Alma úti épületben 15 tanterem, egy számítástechnika terem, egy tornaterem, egy könyvtár és két sportpálya biztosítja a színvonalas oktatást.

Az épület megjelenését lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél vonzóbbá tenni. Az iskolai alapítványunk segítségével, szülői támogatással és a gazdálkodási keret felhasználásával törekszünk a fejlesztésekre. Intézményünk belső képén, esztétikáján tükröződik iskolánk szellemisége, a gyermekközpontúság. Az iskolába betérőket nyugodt légkör fogadja.

Tárgyi feltételeink az elmúlt tanév során jelentősen fejlődtek. A TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján a tartalmi, módszertani fejlesztés mellett igen jelentős lett az előrelépés a tárgyi feltételek terén is, hozzájárulva az oktatás minőségének javulásához. Ez a fejlesztés  "A Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, bővítése" c. pályázat során még tovább bővült. Kiépült az iskolai számítógépes hálózat, klíma került a számítástechnika terembe, megtörtént az internet hálózat kiépítése.  A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program részeként megvalósuló fejlesztéssel iskolánk is csatlakozott az Intelligens iskola programhoz, melynek eredményeképpen a XXI. sz. követelményeinek megfelelő technikai hátteret tudjuk biztosítani tanulóink számára. (Interaktív táblák, digitális tananyagok, tanulói laptopok, szoftverek.)

A tárgyi fejlesztések mellett törekszünk arra, hogy a városban és szakmai körökben mind ismertebbé váljunk. Ennek érdekében évről évre a Petőfi-napok keretében megrendezzük a nagy érdeklődésre számot tartó megyei szintű versenyeket:

  • angol nyelvi,
  • rajz és

Az országos és megyei szaknapok, konferenciák, nyitott iskolai napok, bemutató tanítások tapasztalatát igyekszünk kamatoztatni iskolánkban is.

Tanulóink között sok a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. A szülők megváltozott életmódja, a kereső foglalkozás kényszere, vagy éppen a munkanélküliség nyomasztó szorítása az iskolai személyiségformálást felruházta a családi nevelés hiányosságait pótlandó reszocializációs, korrekciós feladatokkal is. Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van szükség.

A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására. Támogatjuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő, hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket. A tehetséges gyermekek tehetségét ismerve és arra odafigyelve alakítjuk pedagógiai munkánkat. Iskolánk 2013-tól regisztrált tehetségpont.

Iskolánk alapvető célkitűzése, hogy az oktatás és nevelés valamennyi területén és szintjén a kor követelményeinek megfelelő, konvertálható általános ismereteket nyújtson, melyeket tanulóink – a középfokú oktatásban továbbfejlesztve – leendő munkájukban hasznosítani tudjanak. Az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be az oktatás terén, ezzel is elősegítjük az új tanulási kultúra kialakítását.

A nevelés területén célunk, hogy nyitott, kapcsolatteremtésre alkalmas, káros szenvedélyektől mentes, kiegyensúlyozott, testben és lélekben ép, a munka értékét ismerő és elismerő, az emberi értékekre igényes, aktív, öntudatos, toleráns ifjúságot neveljünk. Meghatározó szerepe van napjaink nevelőmunkájában az értékrend és a szokások kialakításában, a tanuláshoz való viszony javításában, az igényesség szintjének emelésében.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása nekünk is célunk. Ennek a célnak az eléréséhez csatlakoztunk  az Öko-iskolai programhoz, 2014.január 25-től elnyertük e megtisztelő címet.

A Petőfi Sándor Általános Iskola nevelői szakmailag felkészültek, pedagógiai megújulásra törekszenek, fejlesztő légkörben végzik munkájukat. Nem a család helyett, hanem a szülőkkel szövetségben akarják megoldani az adódó napi problémákat. Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap, közös sportrendezvény, ünnepi műsoraink, közös kirándulások segítik a kapcsolatépítést, valamint a szülők önkéntes anyagi támogatása megvalósul a „Tettrekész alapítvány a gyermekekért” civil szervezeten keresztül.

Nevelőmunkánk partnere a városrészen működő két óvoda is. Részt veszünk egymás rendezvényén, szülői értekezletén, nyílt napokon. A leendő első osztályosoknak és szüleiknek nyílt nap keretében biztosítunk lehetőséget munkánk megismerésére. A kapcsolat erősítésére hagyományosan ünnepségeket és rendezvényeket is szervezünk, ahol a családok velünk együtt örülhetnek a gyerekek sikereinek.

Hitvallásunk segítségével, az elért sikerek örömével merítünk erőt ahhoz, hogy hagyományainkat, erősségeinket megőrizzük és megújítsuk, emberséget és tudást adjunk a Borbányán élő gyermekeknek.                   

Iskolánk történetével László Miklósné nyugdíjas tanárnő foglalkozott bővebben,

Száz éves az iskolai oktatás
Borbányán
1911 – 2011
című kiadványában

Az alábbi linken olvashatják a teljes dokumentumot:

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/L%C3%A1szl%C3%B3_Mikl%C3%B3sn%C3%A9.pdf

 
PETŐFI TEHETSÉGPONT